Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») είναι να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με το Agapanthus.gr, τις δραστηριότητες του και τα προϊόντα του.

Τόσο η περιήγηση όσο και η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο υποδηλώνουν ότι ο Χρήστης αποδέχεται όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η Agapanthus.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις διαβάσουν πριν την περιήγηση τους.

Η Agapanthus.gr μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από χρήστες που καταχρώνται το περιεχόμενο της ή / και παραβιάζουν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στο παρόν.

Πρόσβαση και χρήση

Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει υπεύθυνη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτήν. Η χρήση της υπόκειται επίσης στην ισχύουσα νομοθεσία και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Νομική υποχρέωση για σωστή χρήση της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση της.

Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τυχόν εντολές ή προειδοποιήσεις που λαμβάνει, καθώς και με γενικά αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική χρήση του Δικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του, για νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ούτε παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα της Agapanthus.gr ή τρίτων ή / και ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσες ή έμμεσες ζημίες.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το περιεχόμενο θα πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνει αλλά δεν περιορίζεται στα: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικές απεικονίσεις, εικόνες, τεχνολογία, λογισμικό, συνδέσμους και άλλα οπτικοακουστικά ή ηχητικά περιεχόμενα, εκτός από το γραφικό του σχεδιασμό και τους πηγαίους κώδικες , σύμφωνα με τον Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, άλλες ειδοποιήσεις, τους κανόνες χρήσης και τις οδηγίες που έχει υποπέσει στην αντίληψη σας, καθώς και με τα γενικά αποδεκτά ηθικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη και συγκεκριμένα, αναλαμβάνετε να αποφεύγετε: αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάθεση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη δημοσιοποίηση, μετατροπή ή τροποποίηση των Περιεχομένων, εκτός εάν έχετε τη συγκατάθεση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εάν επιτρέπεται από το νόμο, ή, κατά περίπτωση, γίνεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που ενεργοποιούνται από την Agapanthus.gr για κοινωνικά μέσα. 

Επιπλέον, ο Χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει, να χειριστεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τροποποιήσει τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα αναγνωριστικά των αποκλειστικών δικαιωμάτων της Agapanthus.gr ή οποιονδήποτε άλλο τεχνικό πόρο που δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει το εμπορικό σήμα της.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει, ως παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό, την αποκάλυψη, διάδοση ή διάθεση σε τρίτους πληροφοριών, δεδομένων, περιεχομένων, μηνυμάτων, γραφικών απεικονίσεων, σχεδίων, αρχείων ήχου ή / και εικόνων, φωτογραφιών, εγγραφών, λογισμικού και, γενικά, οποιαδήποτε κατηγορία υλικών που ανήκουν σε αυτήν την Ιστοσελίδα, καθώς και να μην προβούν σε ενέργειες που:

- Να προκαλούν, να υποκινούν ή να ενθαρρύνουν εγκληματικές, συκοφαντικές και βίαιες πράξεις, γενικά, ενάντια στο Νόμο, γενικώς αποδεκτά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και δημόσια τάξη.

- Είναι ψευδείς, διφορούμενοι, αναληθείς, υπερβολικοί ή πρόωροι και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσφαλμένες ερμηνείες του αντικειμένου ή των σκοπών ή σκοπών του αποκαλυπτόμενου μέρους.

- Προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που κατέχονται από τρίτους, χωρίς ο Χρήστης να έχει ζητήσει την προηγούμενη άδεια των κατόχων που είναι αναγκαία για να κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων.

- Να συνιστούν, κατά περίπτωση, παράνομη, δόλια ή αθέμιτη διαφήμιση και, γενικά, να συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό ή να παραβιάζουν τους νόμιμους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

- Περιέχουν ιούς ή άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή να αποτρέψουν την καλή λειτουργία του δικτύου Agapanthus.gr, του συστήματος πληροφορικής, του υλικού ή του λογισμικού.

- Να προκαλούν σφάλματα στις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο λόγω των χαρακτηριστικών τους (όπως μορφές αρχείων και επεκτάσεις).

Ο Χρήστης φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να υποστεί το Agapanthus.gr ως συνέπεια παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή με τη νομοθεσία που ισχύει για τη χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ AGAPANTHUS.GR

- Ως παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό, το Agapanthus.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για:

- Την χρήση που μπορούν να κάνουν οι Χρήστες από τα υλικά του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή / και ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι, απαγορευμένοι ή επιτρεπόμενοι, που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ή / και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ή αυτά τρίτων.

- Τις ενδεχόμενες ζημίες που ενδέχεται να υποστούν οι Χρήστες που προκαλούνται από εργαλεία αναζήτησης που λειτουργούν κανονικά ή εσφαλμένα, την οργάνωση ή τον εντοπισμό του περιεχομένου ή / και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και γενικά τα σφάλματα ή τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την ανάπτυξη ή την εφαρμογή των τεχνικών στοιχείων ή του λογισμικού της Ιστοσελίδας που παρέχονται στον Χρήστη.

- Τα περιεχόμενα σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες από συνδέσμους που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι είτε όχι.

Η Agapanthus.gr ενημερώνει τους χρήστες ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι:


- Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή / και στους συνδεδεμένους ιστότοπους μπορεί να είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα.

- Το περιεχόμενο ή το λογισμικό που έχουν πρόσβαση οι χρήστες από τον ιστότοπο ή τους συνδεδεμένους ιστότοπους δεν περιέχουν σφάλματα, ιούς υπολογιστή ή άλλα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο που θα μπορούσαν να βλάψουν το ηλεκτρονικό τους σύστημα, ηλεκτρονικά έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του υπολογιστή τους ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε άλλη ζημία.

Για κάθε προθέσεις και τους σκοπούς, τα περιεχόμενα στον ιστότοπο δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για παροχή πληροφοριών και ως ενημέρωση μόνο, με αποτέλεσμα:

To Agapanthus.gr δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται στους Χρήστες λόγω τυχόν ανακρίβειας σε αυτήν

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοτόπο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies και τα μικρά αρχεία δεδομένων. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Agapanthus.gr και γίνονται δεκτά όποτε ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποθηκεύονται τυχόν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα παραμένουν ανώνυμες. Σε περίπτωση που οι χρήστες το επιθυμούν, μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης τους για να αποτρέψουν την εγκατάσταση cookies στον σκληρό δίσκο τους, για τον οποίο σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες και τα εγχειρίδια του προγράμματος περιήγησης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το Agapanthus.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, του σχεδιασμού, του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας και ειδικότερα, των φωτογραφιών, των εικόνων, των κειμένων, των λογοτύπων, των σχεδίων, των εμπορικών σημάτων και των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι Χρήστες ενημερώνονται ότι όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η πλήρης ή μερική αναπαραγωγή του Δικτυακού Τόπου, ακόμη και μέσω υπερσύνδεσης ή οποιοδήποτε περιεχομένου του, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από το Agapanthus.gr γραπτώς.

Παρομοίως, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η διανομή, η εμπορία, η δημοσιοποίηση ή τη διάπραξη οποιωνδήποτε άλλων πράξεων που συνεπάγονται παραβίαση των Ελληνικών και διεθνών νόμων που ισχύουν σήμερα, εκτός από τη χρήση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας , απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει προηγουμένως λάβει γραπτώς ρητή εξουσιοδότηση από το Agapanthus.gr.

Το Agapanthus.gr ενημερώνει τους Χρήστες ότι δεν χορηγεί άδειες ούτε δίνει σιωπηρή συγκατάθεση του για τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Phishing

Μην χρησιμοποιείτε συνδέσμους που συνδέονται με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστοσελίδες τρίτων για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Από καιρό σε καιρό, ανιχνεύεται η αδιάκριτη μαζική κατανομή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ψευδείς διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως PHISHING. Το Agapanthus.gr αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με την τεχνική αυτή.